═■─ß╦╣╩Í╗˙░ŠËÚ└Í│í-╩ÎĎ│

╔┬╬¸═■─ß╦╣Ňř╣Š╣┘═°

═■─ß╦╣╩Í╗˙░ŠËÚ└Í│íŻÔż÷ĚŻ░Ş

▒ńĂÁ┤«▓ó┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├ŻÔż÷ĚŻ░Ş

▒ŕăęú║ ┤«┴¬đ│Ň˝

▒Ó║┼

▓˙ĂĚđ═║┼╝░ĚŻ░Ş├ű│Ă

╩ďĂĚÂ嵐╩╩Ë├ĚÂ╬ž

͸Ϭ┼ńÍ├▓╬╩ř

▒ńĂÁď┤

úĘ╠Ęúę

└°┤┼▒ń

úĘ╠Ęúę

Áš┐╣ø

úĘŻ┌úę

ĚÍĐ╣ø

úĘ╠Ęúę

Áš╚Ţø

úĘ╠Ęúę

┐ěÍäń

úĘ╠Ęúę

ĚŻ░ޤ┬ďě

úĘířúę

A1

36kVA/18kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/300mm2Áš└┬1km

4kW/10A

úĘ1╠Ęúę

4kVA

úĘ1╠Ęúę

18kV/1A

úĘ2╠Ęúę

30kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A2

44kVA/22kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/240mm2Áš└┬500m

3kW/8A

úĘ1╠Ęúę

3kVA

úĘ1╠Ęúę

22kV/1A

úĘ2╠Ęúę

30kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

10kV/180mm2Áš└┬1000m

A3

50kVA/50kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

20kV/400mm2Áš└┬200m

3kW/7.8A

úĘ1╠Ęúę

3kVA

úĘ1╠Ęúę

25kV/1A

úĘ2╠Ęúę

50kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A4

54kVA/18kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

6kV/180mm2Áš└┬

4.5kW/12A

úĘ1╠Ęúę

4.5kVA

úĘ1╠Ęúę

18kV/1A

úĘ3╠Ęúę

30kV

3000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A5

54kVA/54kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2Áš└┬500m

4.5kW/10A

úĘ1╠Ęúę

4.5kVA

úĘ1╠Ęúę

18kV/1A

úĘ3╠Ęúę

60kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

10kV/300mm2Áš└┬500m


54kVA/54kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

┬˙ÎŃí▄2km│Ą6kVúĘ240mm2úęÁš└┬Á─▒ńĂÁŻ╗┴¸─═Đ╣╩ďĐÚ

4kW/10.5A

úĘ1╠Ęúę

4kVA

úĘ1╠Ęúę

36kV/1A

úĘ3╠Ęúę

25kV

18pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A

73kVA/22kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/300mm2Áš└┬1.5km

6kW/15A

úĘ1╠Ęúę

6kVA

úĘ1╠Ęúę

36.5kV/1.66A

úĘ3╠Ęúę

30kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A8

80kVA/40kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/300mm2Áš└┬2km

4kW/10A

úĘ1╠Ęúę

4kVA

úĘ1╠Ęúę

40kV/2A

úĘ3╠Ęúę

40kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A

81kVA/54kV

Ş▀Đ╣Áš└┬Ż╗┴¸─═Đ╣╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

6kV/300mm2Áš└┬500m

4.5kW/12A

úĘ1╠Ęúę

4.5kVA

úĘ1╠Ęúę

27kV/1.8A

úĘ3╠Ęúę

60kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

10kV/300mm2Áš└┬500m

35kV/300mm2Áš└┬500m


88kVA/22kV

10kVŻ╗┴¬Ż╗┴¸─═Đ╣╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300H

10kV/300mm2Áš└┬2km

6kW/15A

úĘ1╠Ęúę

6kVA

úĘ1╠Ęúę

22kV/1A

úĘ4╠Ęúę

30kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 


88kVA/22kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/400mm2Áš└┬2km

6kW/15A

úĘ1╠Ęúę

6kVA

úĘ1╠Ęúę

44kV/2A

úĘ2╠Ęúę

30kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A1

88kVA/22kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/240mm2Áš└┬2km

6kW/15A

úĘ1╠Ęúę

6kVA

úĘ1╠Ęúę

44kV/2A

úĘ2╠Ęúę

30kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A13

90kVA/18kV

6kVŻ╗┴¬Ż╗┴¸─═Đ╣╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

6kV/300mm2Áš└┬3km

5kW/12.5A

úĘ1╠Ęúę

5kVA

úĘ1╠Ęúę

30kV/1.67A

úĘ3╠Ęúę

30kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A14

108kVA/54kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2│ĄÂ╚1kmĎď─┌Áš└┬

6kW/15A

úĘ1╠Ęúę

6kVA

úĘ1╠Ęúę

27kV/1A

úĘ3╠Ęúę

60kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A1

132kVA/22kV/66kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2Áš└┬

6kW/15A

úĘ1╠Ęúę

6kVA

úĘ1╠Ęúę

44kV/2A

úĘ3╠Ęúę

60kV

1500pF

úĘ1╠Ęúę

Ş˘└Ű

▒ńĐ╣ø

6kVúĘ1╠Ęúę

 

 

10kV/300mm2Áš└┬

A16

132kVA/22kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/400mm2Áš└┬

6kW/15A

úĘ1╠Ęúę

6kVA

úĘ1╠Ęúę

44kV/2A

úĘ3╠Ęúę

30kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A17

132kVA/22kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

6kV/300mm2Áš└┬

7.5kW/20A

úĘ1╠Ęúę

7.5kVA

úĘ1╠Ęúę

44kV/2A

úĘ3╠Ęúę

25kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A18

132kVA/25kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/2400mm2Áš└┬

6kW/15A

úĘ1╠Ęúę

6kVA

úĘ1╠Ęúę

44kV/1.76A

úĘ3╠Ęúę

30kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

10kV/1850mm2Áš└┬

10kV/1500mm2Áš└┬

10kV/1200mm2Áš└┬

10kV/950mm2Áš└┬

10kV/700mm2Áš└┬

10kV/500mm2Áš└┬

10kV350mm2Áš└┬

10kV/250mm2Áš└┬

A19

132kVA/5kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

┐╔┬˙ÎŃ10kVŞ▀Đ╣Áš└┬

10kW/50A

úĘ1╠Ęúę

6kVA

úĘ1╠Ęúę

22kV/2A

úĘ3╠Ęúę

60kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

┐╔┬˙ÎŃ10kVŞ▀Đ╣Áš└┬

A20

135kVA/54kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2JŻ╗┴¬Áš└┬1km

7.5kW/20A

úĘ1╠Ęúę

7.5kVA

úĘ1╠Ęúę

33.75kV/1.25A

úĘ4╠Ęúę

60kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

15kV/300mm2Ż╗┴¬Áš└┬3km

A21

135kVA/54kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/400mm2Ż╗┴¬Áš└┬1km

7.5kW/20A

úĘ1╠Ęúę

7.5kVA

úĘ1╠Ęúę

33.75kV/1.25A

úĘ4╠Ęúę

60kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

10kV/240mm2Ż╗┴¬Áš└┬3km

A22

162kVA/54kV/27kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/400mm2Áš└┬1km

9kW/24A

úĘ1╠Ęúę

9kVA

úĘ1╠Ęúę

40.5kV/1.5A

úĘ4╠Ęúę

60kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

10kV/300mm2Áš└┬3km

A23

176kVA/22kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/630mm2Áš└┬3km

8kW/21A

úĘ1╠Ęúę

8kVA

úĘ1╠Ęúę

44kV/2A

úĘ4╠Ęúę

30kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A24

198kVA/22kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/630mm2Áš└┬3.5km

9kW/23.6A

úĘ1╠Ęúę

9kVA

úĘ1╠Ęúę

49.5kV/2.25A

úĘ4╠Ęúę

30kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A25

216kVA/54kV/27kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2Áš└┬2km

10kW/23.6A

úĘ1╠Ęúę

10kVA

úĘ1╠Ęúę

54kVA/2A

úĘ4╠Ęúę

60kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

10kV/300mm2Áš└┬4km

10kV/300mm2Áš└┬5km

10kV/120mm2Áš└┬5.5km

10kV/90mm2Áš└┬6km

10kV/50mm2Áš└┬7.5km

A26

216kVA/54kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/240mm2Áš└┬2km

10kW/25A

úĘ1╠Ęúę

10kVA

úĘ1╠Ęúę

54kVA/2A

úĘ4╠Ęúę

60kV

1500pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

10kV/300mm2Áš└┬4km

A27

216kVA/54kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/240mm2Áš└┬2kmĎď─┌

10kW/26A

úĘ1╠Ęúę

10kVA

úĘ1╠Ęúę

54kVA/2A

úĘ4╠Ęúę

60kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A28

216kVA/54kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2Áš└┬2kmĎď─┌

10kW/26A

úĘ1╠Ęúę

10kVA

úĘ1╠Ęúę

54kVA/2A

úĘ4╠Ęúę

60kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A29

250kVA/25kV

Á¸Şđ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║╣ĄĂÁ50Hz

Áš└┬Żě├Š╗ř25-50mm2

40kW/10A

úĘ1╠Ęúę

40kVA

úĘ1╠Ęúę

250kVA/10A

úĘ1╠Ęúę

30kV

úĘ1╠Ęúę

30kV

0.22Ž╠F

úĘ1╠Ęúę

40kVA

 

 

A30

264kVA/22kV/66kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/300mm2Áš└┬5km

15kW/40A

úĘ1╠Ęúę

15kVA

úĘ1╠Ęúę

88kVA/4A

úĘ3╠Ęúę

60kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

35kV/300mm2Áš└┬1.5km

A31

264kVA/22kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/300mm2Áš└┬6km

18kW/47.5A

úĘ1╠Ęúę

18kVA

úĘ1╠Ęúę

44kVA/2A

úĘ6╠Ęúę

30kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A32

264kVA/54kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2Áš└┬1.5km

10kW/25A

úĘ1╠Ęúę

10kVA

úĘ1╠Ęúę

44kVA/2A

úĘ6╠Ęúę

60kV

1500pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

10kV/300mm2Áš└┬4km

A33

264kVA/66kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2Áš└┬1.5km

10kW/25A

úĘ1╠Ęúę

10kVA

úĘ1╠Ęúę

44kVA/2A

úĘ2╠Ęúę

70kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

Ş˘└Ű▒ń

10kVA

 

 

10kV/300mm2Áš└┬4km

A34

270kVA/54kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/150mm2Áš└┬3km

15kW/37.5A

úĘ1╠Ęúę

15kVA

úĘ1╠Ęúę

67.5kVA/2.5A

úĘ4╠Ęúę

60kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A35

300kVA/50kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

20kV/300mm2Áš└┬2km

15kW/40A

úĘ1╠Ęúę

15kVA

úĘ1╠Ęúę

75kVA/3A

úĘ4╠Ęúę

50kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A36

300kVA/150kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

100000kVA/110kVÁš┴Ž▒ńĐ╣ø

20kW/53A

úĘ1╠Ęúę

20kVA

úĘ1╠Ęúę

100kVA/2A

úĘ3╠Ęúę

150kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

660MW/22kV╗­┴ŽĚóÁš╗˙

A37

300kVA/600kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/300mm2Áš└┬1km

15kW/40A

úĘ1╠Ęúę

15kVA

úĘ1╠Ęúę

100kVA/0.5A

úĘ3╠Ęúę

600kV

400pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A38

320kVA/128kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

110kV/185mm2Áš└┬0.5km

15kW/40A

úĘ1╠Ęúę

15kVA

úĘ1╠Ęúę

80kVA/2.5A

úĘ4╠Ęúę

150kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A39

324kVA/54kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2Áš└┬3km

18kW/47A

úĘ1╠Ęúę

18kVA

úĘ1╠Ęúę

54kVA/2A

úĘ6╠Ęúę

60kV

2000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

10kV/300mm2Áš└┬5km

A40

350kVA/30kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

Áš└┬300mm2│ĄÂ╚2km

Á¸Đ╣ø

40kVA

úĘ1╠Ęúę

36kVA

úĘ1╠Ęúę

350kVA/11.6A

úĘ1╠Ęúę

30kV

úĘ1╠Ęúę

 

40kVA

 

 

A41

360kVA/45kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

20kV/300mm2Áš└┬3km

25kW/62.5A

úĘ1╠Ęúę

25kVA

úĘ1╠Ęúę

90kVA/2A

úĘ4╠Ęúę

50kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A42

375kVA/250kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

132kVÁš└┬100mm2

12kW/31.5A

úĘ1╠Ęúę

12kVA

úĘ1╠Ęúę

75kVA/1.5A

úĘ5╠Ęúę

250kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A43

378kVA/54kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2Áš└┬3km

20kW/53A

úĘ1╠Ęúę

10kVA

úĘ1╠Ęúę

94.5kVA/3.5A

úĘ5╠Ęúę

60kV

1500pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A44

405kVA/54kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

10kV/300mm2Áš└┬8km

25kW/62.5A

úĘ1╠Ęúę

25kVA

úĘ1╠Ęúę

67.5kVA/2.5A

úĘ6╠Ęúę

60kV

1500pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

35kV/300mm2Áš└┬3km

A45

455kVA/130kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2Áš└┬2km

15kW/380V

úĘ1╠Ęúę

15kVA

úĘ1╠Ęúę

150kVA

úĘ3╠Ęúę

130kV

750pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

110kV/300mm2Áš└┬0.8km

A46

648kVA/54kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2Áš└┬5km

36kW/380V

úĘ1╠Ęúę

18kVA

úĘ1╠Ęúę

162kVA

úĘ4╠Ęúę

60kV

1500pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A47

648kVA/135kV/45kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2Áš└┬3km

24kW/380V

úĘ1╠Ęúę

24kVA

úĘ1╠Ęúę

72kVA

úĘ9╠Ęúę

130kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

110kV/400mm2Áš└┬1km

A48

680kVA/85kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

27.5kV/400mm2Áš└┬2km

24kW/380V

úĘ1╠Ęúę

24kVA

úĘ1╠Ęúę

85kVA

úĘ8╠Ęúę

90kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A49

820kVA/135kV/45kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2Áš└┬3km

40kW/380V

úĘ1╠Ęúę

20kVA

úĘ1╠Ęúę

67.5kVA

úĘ12╠Ęúę

130kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

110kV/400mm2Áš└┬1km

A50

990kVA/132kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

110kV/400mm2Áš└┬1.5kmĎď─┌

45kW/380V

úĘ1╠Ęúę

45kVA

úĘ1╠Ęúę

165kVA

úĘ6╠Ęúę

150kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A51

1080kVA/54kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

35kV/300mm2Áš└┬8kmĎď─┌

50kW/380V

úĘ1╠Ęúę

50kVA

úĘ1╠Ęúę

540kVA

úĘ6╠Ęúę

60kV

1500pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A52

1320kVA/220kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

220kV/2400mm2Áš└┬0.5km

48kW/380V

úĘ1╠Ęúę

48kVA

úĘ1╠Ęúę

660kVA

úĘ2╠Ęúę

220kV

700pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A53

1540kVA/220kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

220kV/500mm2Áš└┬1km

56kW/380V

úĘ1╠Ęúę

56kVA

úĘ1╠Ęúę

770kVA

úĘ2╠Ęúę

220kV

700pF

úĘ1╠Ęúę2Ż┌

 

 

 

A54

1080kVA/54kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

110kV/1200mm2Áš└┬1.5km

60kW/380V

úĘ1╠Ęúę

60kVA

úĘ1╠Ęúę

780kVA

úĘ2╠Ęúę

150kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

35kV/300mm2Áš└┬5km

A55

1560kVA/130kV

▒ńĂÁ┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

110kV/1200mm2Áš└┬1km

48kW/380V

úĘ1╠Ęúę

60kVA

úĘ1╠Ęúę

780kVA

úĘ2╠Ęúę

300kV

800pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

220kV/2400mm2Áš└┬0.5km

35kV/240mm2Áš└┬3km

A56

1980kVA/220kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

220kV/1000mm2Áš└┬1km

72kW/380V

úĘ1╠Ęúę

72kVA

úĘ1╠Ęúę

990kVA

úĘ2╠Ęúę

220kV

700pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A57

3200kVA/128kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

64kV/110kV/400mm2Áš└┬2.5km

125kW/380V

úĘ1╠Ęúę

125kVA

úĘ1╠Ęúę

800kVA

úĘ2╠Ęúę

130kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A58

4420kVA/130kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

110kV/800mm2Áš└┬5kmĎď─┌

204kW/380V

úĘ1╠Ęúę

204kVA

úĘ1╠Ęúę

2210kVA

úĘ2╠Ęúę

130kV

1000pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

A59

21600kVA216kV

Á¸ĂÁ╩Ż┤«┴¬đ│Ň˝╩ďĐÚÎ░Í├

╩ďĐÚĂÁ┬╩ú║30íź300Hz

110kV/1200mm2Áš└┬10km

1200kW/380V

úĘ1╠Ęúę

1200kVA

úĘ1╠Ęúę

5400kVA

úĘ4╠Ęúę

220kV

700pF

úĘ1╠Ęúę

 

 

 

220kV/1200mm2Áš└┬10km

¤Ó╣ě╬─Ň┬

╚ź╣˙Î╔Đ»╚╚¤▀13669232697

═■─ß╦╣╩Í╗˙░ŠËÚ└Í│í|═■─ß╦╣Ňř╣Š╣┘═°

XML Áě═╝ | Sitemap Áě═╝